Mind Analytica

Teamwork Situational Judgment Test Scale (Free Version)

Teamwork Situational Judgment Test Scale (Free Version)

แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม

ประเมินพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของคุณ 10 ด้าน เพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร
18 ปีขึ้นไป
10 นาที