Mind Analytica

เกี่ยวกับเรา

26 มกราคม 2565 - เวลาอ่าน 1 นาที

"แพลตฟอร์มที่รวบรวมทุกการประเมินทางจิตวิทยาสําหรับการคัดสรรบุคลากรไว้ในแหล่งเดียว"

ขอให้คุณนึกภาพผู้สมัครงานคนหนึ่งต้องส่ง Resume ไปยังบริษัทต่าง ๆ ซึ่งมีผู้สมัครคนอื่นจำนวนมาก ผู้คัดเลือกในบริษัทมีเวลาเพียงน้อยนิดในการพิจารณา Resume จำนวนมหาศาล ผู้สมัครคนดังกล่าวจะทำอย่างไรจะทำให้ Resume ของตนเองโดดเด่นกว่าคนอื่น จะเป็นการดีกว่าหรือไม่ถ้าผู้สมัครสามารถนำเสนอใน Resume ถึงศักยภาพที่แตกต่างของตนเอง และมีบุคลิกนิสัยอย่างไรที่เหมาะกับงานที่ตนปรารถนา 

Mind Analytica จึงก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายให้ผู้สมัครงานได้แสดงอัตลักษณ์ตัวตนผ่านแบบทดสอบคุณลักษณะภายในจิตใจ (ทางจิตวิทยา) ซึ่งบริษัทพัฒนาขึ้นโดยมีมาตรฐานตามหลักการทางสถิติและการวิจัย (เช่น เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ฯลฯ) และผู้สมัครสามารถนำผลการทดสอบแสดงเป็นส่วนหนึ่งใน Resume และใช้เพื่อการสร้างจุดเด่นของตนเองระหว่างการสัมภาษณ์งาน โดยได้รับการรับรองผลการทดสอบตามมาตรฐานของ MindAnalytica

Mind Analytica ยังมีบริการด้านการปรึกษาให้กับองค์การต่าง ๆ ด้านการวางกลยุทธ์ในการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณลักษณะตามที่ต้องการจากฐานข้อมูลของ Mind Analytica นอกจากนี้ยังมีบริการสร้างสรรค์แบบทดสอบมาตรฐานสำหรับองค์การต่าง ๆ สำหรับการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนขั้นบุคลากร การประเมินความต้องการในการฝึกฝน หรือแม้กระทั่งการประเมินผลการเทรนนิ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้องค์การต่าง ๆ ได้บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีคุณค่า

ทีมงาน MindAnalytica เริ่มต้นจากด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา เริ่มตั้งต้นพัฒนาแบบทดสอบที่มีมาตรฐานขึ้นมา จากแบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบการทำงานเป็นทีม และอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ทุกแบบทดสอบที่ทีมสร้างขึ้นมาล้วนมีทฤษฎีและผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติรองรับ ทีมงานมีจุดเด่นด้านการใช้ความรู้ทางด้านการทดสอบและการประเมินขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล นำมาซึ่งการคัดเลือกข้อคำถามที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการวิเคราะห์คุณภาพของผลการทดสอบของแต่ละบุคคล เพื่อให้ท้ายที่สุดผู้เข้ารับการทดสอบสามารถนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมั่นใจ