Mind Analytica

แบบประเมิน

ทดสอบฟรี
figuralanalogy4

[Demo4] แบบทดสอบการเปรียบเทียบรูปภาพ (Figural Analogy Test)

แบบทดสอบการเปรียบเทียบรูปภาพเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาพ แล้วให้ผู้ตอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากรูปแบบความสัมพันธ์ภายในโจทย์

ทดสอบฟรี
figuralanalogy2

[Demo2] แบบทดสอบการเปรียบเทียบรูปภาพ (Figural Analogy Test)

แบบทดสอบการเปรียบเทียบรูปภาพเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาพ แล้วให้ผู้ตอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากรูปแบบความสัมพันธ์ภายในโจทย์

teamworkcommercial

[Commercial] มาตรวัดการทำงานเป็นทีมด้วยการตอบสนองตามสถานการณ์ (Teamwork Situational Judgment Test Scale)

แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม

ทดสอบฟรี
conscientiousnessfree

[Demo] แบบทดสอบความรับผิดชอบ (Conscientiousness Test)

มาตรวัดการตอบสนองต่อสถานการณ์มุ่งในการวัดความรับผิดชอบในมิติต่างๆ

ทดสอบฟรี
figuralanalogy

[Demo] แบบทดสอบการเปรียบเทียบรูปภาพ (Figural Analogy Test)

แบบทดสอบการเปรียบเทียบรูปภาพเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาพ แล้วให้ผู้ตอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากรูปแบบความสัมพันธ์ภายในโจทย์

ทดสอบฟรี
BIG-5

[Free] แบบทดสอบบุคลิกภาพแบบ 5 ด้านฉบับย่อ

มาตรวัดบุคลิกภาพแบบ 5 ด้าน (Big Five Personality) ฉบับย่อ 20 คำถาม

ทดสอบฟรี
brieflifevalue

[Demo] แบบสำรวจคุณค่าในชีวิต

แบบสำรวจค่านิยม คุณค่าในชีวิต ว่าสิ่งใดบ้างที่คุณให้ความสำคัญ ระหว่างความเอื้ออาทร ความรอบรู้ ความมีอำนาจ ความเป็นอิสระ และครอบครัว

ทดสอบฟรี
CTC

[Commercial] แบบทดสอบความจำปฏิบัติงาน (Working Memory Test)

ผู้ตอบได้เล่นเกมทดสอบความจำรูปแบบต่างๆ ทั้งจำรูปภาพ เสียง ตัวอักษร ตัวเลข ฯลฯ ต่อเนื่องกัน

ทดสอบฟรี
CPMdemo

[Demo] แบบทดสอบบุคลิกภาพแบบวงกลม (Circumplex Personality Model)

มาตรวัดบุคลิกภาพ 9 คุณลักษณะ

ทดสอบฟรี
teamworkdemo

[Demo] มาตรวัดการทำงานเป็นทีมด้วยการตอบสนองตามสถานการณ์ (Teamwork Situational Judgment Test Scale)

แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม

ทดสอบฟรี
CT

[Demo] แบบทดสอบความจำปฏิบัติงาน (Working Memory Test)

มินิเกมทดสอบความจำรูปแบบต่างๆ ทั้งจำรูปภาพ เสียง ตัวอักษร ตัวเลข ฯลฯ

ทดสอบฟรี
Work-Related Needs

[Free] แบบวัดแรงจูงใจในการทำงาน (Manifest Needs Questionnaire)

แบบสอบถามนี้วัดแรงจูงใจ 4 ด้านที่สำคัญกับบุคคลทำงาน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ แรงจูงใจใฝ่อำนาจ และแรงจูงใจใฝ่อิสระ