Mind Analytica

บริการจากเรา

26 มีนาคม 2565 - เวลาอ่าน 3 นาที

Mind Analytica ในฐานะผู้ผลิตและให้บริการด้านการประเมินด้วยแบบประเมินทางจิตวิทยา ได้รวบรวมแบบทดสอบทางจิตวิทยาไว้จํานวนมากซึ่งผ่านการทดสอบคุณภาพด้วยการวิจัยและวิธีการทางสถิติด้วยวิธีการเปรียบเทียบผลการประเมินกับกลุ่มอ้างอิงในประเทศไทยโดยเฉพาะ รวมไปถึงการจัดการฐานข้อมูลจากผู้ใช้งานทีได้เข้าร่วมประเมินกับทางบริษัท เพื่อบริการบุคคลทั่วไปและองค์รทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการประเมินบุคคลเพื่อรองรับวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่

บริการสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

รู้จักตนเองผ่านแบบประเมินทางจิตวิทยาที่ผลิตและวิจัยโดย Mind Analytica ได้แก่ แบบทดสอบสมรรถนะแบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบความสามารถทางสติปัญญา และแบบทดสอบอีกหลากหลายด้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ถ้าหากผู้ใช้งานต้องการนําผลการประเมินทีได้รับการรองเพื่อนําไปใช้งาน สามารถใช้บริการประเมินทางจิตวิทยาแบบมีค่าใช้จ่ายเพือรับใบรับรองโดย Mind Analytica

สังเกตและเปรียบเทียบพัฒนาการภายในตนเองว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรผ่าน Profile ของคุณ

สร้าง Resumé จากแบบทดสอบที่คุณได้ประเมินไป เพื่อใช้ในการแสดงคุณลักษณะทางจิตวิทยาในการสร้างความโดดเด่นให้กับตัวของคุณเองในการสมัครงาน

เมื่อคุณได้ประเมินกับ Mind Analytica คุณสามารถที่จะแสดง Resumé ของคุณให้บริษัทต่าง ๆ ได้เห็น หากมีบริษัทที่สนใจใน Resumé ของคุณ คุณจะได้รับการติดต่อผ่านทาง Mind Analytica

บริการสําหรับองค์กรภาครัฐ เอกชน และ SME

องค์กรของคุณสามารถนําแบบทดสอบที่ Mind Analytica ผลิตขึนไปใช้ในการทดสอบบุคลากรหรืออผู้สมัครงานเพื่อได้ประเมินคุณลักษณะทางจิตวิทยาโดยสังเขปแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพื่อความแม่นยําในการประเมินผลที่มากขึ้น องค์กรของคุณสามารถติดต่อ Mind Analytica เพื่อรับชุดประเมินแบบมีค่าใช้จ่าย โดยองค์กรของคุณจะได้รับผลการทดสอบฉบับสมบูรณ์ และเอกสารรับรองจากเรา

ด้วยความเชียวชาญของ Mind Analytica สามารถให้คําแนะนํารวมถึงการวิจัยในการจัดชุดแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณเพื่อนําไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น คัดเลือกพนักงาน การเลื่อนขั้นหรือการค้นหาความเป็นผู้นําในบุคลากรของคุณ

Mind Analytica สามารถพัฒนาหลักสูตรสำหรับเทรนนิ่งพนักงานในองค์กรของคุณ เพือการใช้คัดสรรและเลือกใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาและนําผลการทดสอบไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุด

เราสามารถออกแบบทดสอบเฉพาะสำหรับองค์กรที่ต้องการแบบทดสอบของตนเอง เพื่อเป็นแต้มต่อ ทําให้องค์กรของตนได้รับคนที่องค์กรต้องการจริงๆ และแบบทดสอบดังกล่าวจะไม่ได้ใช้ในองค์กรอืน

ด้วยฐานข้อมูลของ Mind Analytica สามารถช่วยองค์กรของคุณคัดสรรบุคลากรที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาที่ตรงกับความต้องการขององค์กร จากผู้ใช้งานที่ยินยอมในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างสมัครใจ

และสุดท้ายด้วยความสามารถเฉพาะทางที่หลากหลายของเรา Mind Analytica ยังมีบริการวิจัยทางด้านจิตวิทยาด้วยวิธีการที่หลากหลายตั้งแต่การวิจัยผู้บริโภคไปจนถึงภาพลักษณ์แบรนด์และการออกแบบผลิตภัณฑ์