Mind Analytica

[Demo] แบบสำรวจคุณค่าในชีวิต

[Demo] แบบสำรวจคุณค่าในชีวิต

แบบสำรวจค่านิยม คุณค่าในชีวิต ว่าสิ่งใดบ้างที่คุณให้ความสำคัญ ระหว่างความเอื้ออาทร ความรอบรู้ ความมีอำนาจ ความเป็นอิสระ และครอบครัว

แบบสำรวจค่านิยม คุณค่าในชีวิตแบบสั้น เป็นการสำรวจว่าคุณให้ค่ากับสิ่งใดบ้างในชีวิต ข้อมูลของค่านิยมเหล่านี้สามารถนำไปใช้เข้าใจคุณ บุคคลอื่น และวัดความเหมาะสมระหว่างคุณกับคนรอบข้าง ที่ทำงานได้ด้วย
5 นาที

แบบสำรวจค่านิยมนี้ เป็นมาตรแบบจัดอันดับนี้จะประกอบด้วยข้อคำถามที่ให้ผู้ทดสอบต้องเลือกว่าเห็นด้วยกับประโยคใดมากกว่า เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ทดสอบตอบเพียงแต่ด้านดีในทุกข้อ วิธีนี้จะสามารถสะท้อนค่านิยมของบุคคลได้อย่างแม่นยำ ว่าหากมีสิ่งที่ต้องเลือกหลายๆ อย่าง ผู้ทดสอบจะให้น้ำหนักกับค่านิยมใด ในมาตรนี้จะมีค่านิยมให้เปรียบเทียบทั้งหมด 5 ด้าน คือ ความเอื้ออาทร ความรอบรู้ ความมีอำนาจ ความเป็นอิสระ และครอบครัว 

มาตรนี้เป็นมาตรแบบสั้น ให้ผู้ทดสอบเข้าใจตนเอง หากต้องการไปใช้ในการตัดสินใจรูปแบบต่างๆ ขอให้ท่านตรวจสอบ [Official] แบบทดสอบบุคลิกภาพและคุณค่าในชีวิตแบบจัดอันดับ และสามารถซื้อ Access Code ได้จาก Admin