Mind Analytica

[Free] แบบวัดแรงจูงใจในการทำงาน (Manifest Needs Questionnaire)

[Free] แบบวัดแรงจูงใจในการทำงาน (Manifest Needs Questionnaire)

แบบสอบถามนี้วัดแรงจูงใจ 4 ด้านที่สำคัญกับบุคคลทำงาน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ แรงจูงใจใฝ่อำนาจ และแรงจูงใจใฝ่อิสระ

แต่ละคนมีแรงจูงใจที่ส่งเสริมการทำงานที่ไม่เหมือนกัน เข้าใจแรงจูงใจของตนเองหรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างสิ่งจูงใจตนเองหรือเพื่อนร่วมงานได้อย่างเหมาะสม
18 ปีขึ้นไป
3 นาที

แต่ละคนมีแรงจูงใจที่ส่งเสริมการทำงานที่ไม่เหมือนกัน 
แบบสอบถามนี้วัดแรงจูงใจ 4 ด้านที่สำคัญกับบุคคลทำงาน ได้แก่ 
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Need for Achievement) เน้นความสำเร็จในหน้าที่การงาน 
2. แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Need for Affiliation) เน้นความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 
3. แรงจูงใจใฝ่อำนาจ (Need for Power) เน้นการควบคุมและบริหารงานของตัวเองและผู้อื่น 
4. แรงจูงใจใฝ่อิสระ (Need for Autonomy) เน้นอิสระในการทำงานด้วยตัวเอง

จำนวนข้อคำถาม: 15 ข้อ

ตัวอย่างผลการตอบแบบสอบถาม 
ระดับ ต่ำ ปานกลาง สูง 
nAch IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
nAff IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
nDom IIIIIIIIII 
nAuto IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ผลลัพท์ที่ได้ในการทำงาน 
เพิ่ม: Job performance, Job Satisfaction, Teamwork 
ลด: Burnout, Turnover rate, Work-life conflict