Mind Analytica

หลังหยุดยาว 4 สัปดาห์ อะไรที่ทำให้ความเหนื่อยจากงานกลับมาเร็วและควรหลีกเลี่ยง

15 พฤษภาคม 2566 - เวลาอ่าน 1 นาที
หลังหยุดยาว 4 สัปดาห์ อะไรที่ทำให้ความเหนื่อยจากงานกลับมาเร็วและควรหลีกเลี่ยง

ผ่านเทศกาลสงกรานต์ไปแล้ว ที่คนส่วนใหญ่ในประเทศได้หยุดยาวกัน การหยุดยาวมีประโยชน์ในการพักฟื้นร่างกายและจิตใจ ทำให้ความเหนื่อยล้าที่สะสมมาจากการทำงานได้จางหายไป แต่การหยุดยาวจะสามารถลดความเหนื่อยล้าได้นานขนาดไหน และมีปัจจัยใดที่ทำให้ผลดีของการหยุดยาวคงอยู่ในระยะเวลาที่ยาวขึ้น 

การศึกษาระยะยาวจากประเทศเยอรมันได้เก็บข้อมูลจากครูจำนวน 136 คน จากที่ส่งสำรวจทั้งหมด 304 คน โดยทั้ง 136 คนนี้ได้เก็บข้อมูลเป็น 4 ช่วงเวลาด้วยกัน คือ ก่อนหยุดยาวเทศการอีสเตอร์ หลังหยุดยาวทันที หลังหยุดยาวสองอาทิตย์ และหลังหยุดยาวสี่อาทิตย์ โดยระยะเวลาการหยุดยาวของครูเหล่านี้ คือ 2 อาทิตย์ โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ ความผูกพันกับงานในทั้ง 4 ช่วงเวลา พบว่าการหยุดยาวสามารถเพิ่มความผูกพันในงานเพิ่มขึ้น และความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ลดลงจริง เปรียบเทียบระหว่างก่อนหยุด และหลังหยุดยาวโดยทันที แต่ทว่าระดับความผูกพันกับงาน และความเหนื่อยล้าทางอารมณ์จะกลับมาที่ระดับเดิมหลังจากหยุดยาวไป 4 อาทิตย์

แล้วอะไรบ้างที่ทำให้ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ที่หายไปในช่วงหยุดยาว กลับมาได้ช้าลง ผู้วิจัยพบว่าภาระจากงานมีผลทำให้ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์เกิดได้อย่างรวดเร็วขึ้น เช่น งานที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลามากๆ ต้องทำงานอย่างรีบเร่งตลอดเวลา หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดต่างๆ (เช่น ครูต้องเจอกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน) ทำให้แรงกายแรงใจของพนักงานหายไปอย่างรวดเร็ว ความเหนื่อยล้ากลับมา และความผูกพันในงานน้อยลงรวดเร็วขึ้น แต่ผู้วิจัยได้สำรวจเพิ่มเติมพบว่าการพักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความผ่อนคลายในแต่ละวันในช่วงเลิกงาน หลังจากหยุดยาว จะช่วยทำให้ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์เกิดขึ้นช้าลง

การนำไปใช้เชิงปฏิบัติ ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ที่สะสมมานานมากๆ ทำให้เกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานลดลง ความผูกพันในงานลดลง และส่งผลให้อยากลาออกมาขึ้น ดังนั้นการหยุดยาวเป็นสิ่งที่จำเป็น งานวิจัยในอดีตพบว่าระยะเวลาในการหยุดยาวไม่ได้ส่งผลมากต่ออัตราการลดลงของความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ ดังนั้นจึงควรแบ่งการหยุดยาวออกเป็นหลายๆ ช่วงในตลอดปี และแนะนำให้พนักงานไม่ควรละเว้นการหยุดยาวเพื่อให้ได้โบนัส หรือแลกการหยุดยาวกับคนอื่น เพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดีต่อพนักงานเอง แม้ว่าผลของการหยุดยาวจะมีผลในระยะสั้น แต่จะมีประโยชน์สุขภาพทั้งกายและจิตของพนักงานในระยะยาว เพราะไม่ได้รับภาวะตึงเครียดต่อเนื่องกันนานเกินไป และการส่งเสริมให้พนักงานได้พักผ่อนอย่างมีคุณภาพหลังเลิกงานหรือในวันหยุดประจำสัปดาห์เป็นเรื่องจำเป็นในการยืดระยะผลบวกการหยุดยาวได้เช่นกัน

บริการจาก MindAnalytica ภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเป็นเรื่องสำคัญ การสำรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิตของพนักงานเป็นประจำเป็นเรื่องผู้บริหารต้องตระหนัก ต่อสวัสดิภาพของทรัพยากรมนุษย์อันมีค่า เครื่องจักรยังมีการตรวจสภาพ ดังนั้นพนักงานจึงควรมีการตรวจสุขภาวะด้วยเช่นกัน พวกเราสามารถช่วยเหลือองค์กรในการสำรวจทัศนคติของพนักงาน ไม่ว่าจำเป็นความพึงพอใจในงาน ความเครียด ภาวะหมดไฟ ความผูกพันกับงาน ฯลฯ เพื่อให้องค์กรทราบในภาพรวมว่า ตอนนี้พนักงานของตนเป็นอย่างไร และผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรบุคคลได้อย่างทันท่วงที

ผู้เขียน

MindAnalytica Team

MindAnalytica Team

เรื่องที่คุณอาจสนใจ