Mind Analytica

ภาวะผู้นำที่ไม่สม่ำเสมอ

1 ธันวาคม 2566 - เวลาอ่าน 1 นาที
ภาวะผู้นำที่ไม่สม่ำเสมอ

รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความกำกวมและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ตาม

ในสถานที่ทำงานหลายแห่งอาจจะมีประสบการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับหัวหน้างานบางประเภทที่มักจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งบ่อยครั้งหลังจากมอบหมายงานไปแล้ว ปฏิเสธว่าไม่ได้สั่งงานหลังจากที่ลูกน้องทำงานเสร็จแล้ว ไม่ลงโทษพนักงานตามกฎของบริษัทที่ตั้งไว้ หรือมอบหมายงานตามอารมณ์ส่งผลต่อความยากที่จะคาดเดาในการทำงานร่วมกัน ผู้นำประเภทนี้เรียกว่า ภาวะผู้นำรูปแบบนี้เรียกว่า ภาวะผู้นำที่ไม่สม่ำเสมอ  (Inconsistent leadership) 

จากการสำรวจวิจัยได้ให้คำนิยามภาวะผู้นำที่ไม่สม่ำเสมอว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ผู้นำที่ตั้งกฎและนำไปใช้อย่างไม่สม่ำเสมอ

2. ผู้นำที่มีส่วนผสมระหว่างเน้นการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันยังเป็นคนที่ชอบหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ

3. ผู้นำที่มักจะแสดงออกภาวะผู้นำอย่างครึ่ง ๆ กลาง ๆ

พฤติกรรมความไม่สม่ำเสมอของผู้นำยังแบ่งออกเป็นอีกสามประเภท คือการไม่ให้สิ่งที่ตอบแทนที่ผู้ตามควรได้รับเมื่อทำตามเป้าหมาย การไม่ลงโทษหรืองดเว้นผลประโยชน์เมื่อผู้ตามทำผิดกฎ และความไม่สม่ำเสมอของการสร้างขวัญกำลังใจและการใช้อำนาจผู้นำในเชิงทารุณ

ในมุมองของผู้ตามการแสดงออกความไม่สม่ำเสมอในภาวะผู้นำสามารถรับรู้ได้โดยผู้ตามเช่นกัน ซึ่งนำไปสู่ผลกระทบในที่ทำงาน ได้แก่ ผู้ตามรู้สึกกำกวมในที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นทั้งอารมณ์ระหว่างทำงาน กระบวนการคิดงาน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทำงาน และอาจนำไปถึงความยากลำบากในการตัดสินใจเรื่องงาน

งานวิจัยในวารสาร Journal of Business and Psychology เมื่อปี 2023 โดย Cindy S. Ralph และ Julian Barling ได้ศึกษาว่า ผู้ตามที่เกิดความรู้สึกกำกวมในการทำงานของผู้นำที่ไม่สม่ำเสมอมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อผู้นำและผลการปฏิบัติงานของผู้ตามเป็นอย่างไร

ผลการวิจัยพบว่าผู้ตามมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการเจอหน้ากับผู้นำ มีความไว้วางใจต่อตัวผู้นำน้อยลง และเกิดความรู้สึกทางลบมากขึ้นตามมา และนอกจากนี้ผลที่เกิดขึ้นกับลูกน้องไม่แตกต่างกันระหว่างผู้นำที่เป็นเพศชายและเพศหญิง

จากหลักฐานการวิจัยนำไปคำแนะนำในการทำงานโดยการให้ผู้นำเริ่มต้นสำรวจพฤติกรรมความเป็นผู้นำของตน อย่างเช่น การสังเกตอารมณ์ระหว่างการทำงาน ผู้ตามอาจจะต้องการพบหรือคุยงานกับคุณเฉพาะเวลาที่ผู้นำอารมณ์ดี หรือการตัดสินใจผิดพลาดอันเนื่องมาจากอารมณ์ อาจเป็นสัญญาณหนึ่งของภาวะผู้นำที่ไม่สม่ำเสมอ การที่จะทำให้ความสม่ำเสมอในภาวะผู้นำมากขึ้นอาจจะใช้วิธีการมอบหมายงานโดยมีความชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้สมาชิกคนอื่น ๆ เห็นตรงตามกัน เมื่อผู้นำมีความสม่ำเสมอมากขึ้นการทำงานและบรรยากาศในที่ทำงานย่อมเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น

อ้างอิงRalph, C. R., & Barling, J. (2023). Leader inconsistency, subjective ambivalence, and follower outcomes. Journal of Business and Psychology, 38(5), 1003-1021.

ผู้เขียน

MindAnalytica Team

MindAnalytica Team

เรื่องที่คุณอาจสนใจ