Mind Analytica

จุดแข็งในตัวตนของคุณคืออะไร

18 มีนาคม 2567 - เวลาอ่าน 3 นาที
จุดแข็งในตัวตนของคุณคืออะไร

เพราะชีวิตที่ดีมาจากการรู้จักความแข็งแกร่งในตัว

ในโลกที่เดินหน้าไปอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความกดดันจากสิ่งรอบตัวทำให้ผู้คนมองข้ามสิ่งที่อยู่ภายในตนที่เป็นพลังทางบวกผลักดันให้เดินไปข้างหน้า จะเป็นไปได้หรือไม่หากผู้คนสามารถนำพลังทางบวกนั้นพาตัวเราไปยังความสุข ความสำเร็จ และการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง บทความนี้จะพาไปสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับจุดแข็งในตัวตนของมนุษย์ จุดแข็งในตัวตนมีการด้าน และสามารถที่จะทดสอบไดอย่างไร

จุดแข็งในตัวตน (Character strength) นั้นเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) เนื่องจากในอดีตการศึกษาทางด้านจิตวิทยานั้นให้ความสนใจไปกับลักษณะในจิตใจทางลบมากกว่า อย่างเช่น ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล หรือความเครียด แต่ในขณะเดียวกันทั้งผู้คนในสังคมและนักจิตวิทยาเองกลับลืมไปว่าการที่ผู้คนจะสามารถก้าวข้ามลักษณะทางลบเหล่านี้ไปได้นั้นย่อมมาจากจิตใจที่เข้มแข็งและไม่ย่อท้อ ซึ่งเป็นคุณสมบัติทางบวกในมนุษย์

คำนิยามของจุดแข็งในตัวตนประกอบด้วย

1. สิ่งที่เติมเต็มให้แก่ชีวิตที่ดีทั้งกับตนเองและผู้อื่น ถึงแม้ว่าจุดแข็งจะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยในการจัดการกับอุปสรรคในชีวิต แต่จุดแข็งเป็นมากกว่านั้นโดยการเติมเต็มชีวิตของผู้คน

2. จุดแข็งในตัวตนสามารถที่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีงาม แต่จุดแข็งก็ยังมีคุณค่าในตัวของมันเองโดยที่ถึงแม้จะไม่ได้นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ก็ตาม

3. จุดแข็งในตัวตนของบุคคลหนึ่งไม่ส่งผลให้ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นลดทอนลงไปได้

4. จุดแข็งในตัวตนไม่ใช่สิ่งที่สามารถหาคำที่มีความหมายตรงข้ามมาลดทอนได้

5. จุดแข็งในตัวตนสามารถแสดงวัดและประเมินได้โดยที่มีความคงที่ในทุกสถานการณ์และทุกช่วงเวลา

6. จุดแข็งในตัวตนสามาถรแยกได้จากบุคลิกภาพเชิงบวกและไม่ควรที่จะเกี่ยวข้องกัน

7. จุดแข็งในตัวตนเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

8. จุดแข็งในตัวตนบางประเภทมีการนิยามด้วยความอัจฉริยะหรือพรสวรรค์ที่มาโดยกำเนิด

9. จุดแข็งในตัวตนไม่สามารถถูกทำให้หายไปได้จากความตั้งใจของตัวผู้ที่ครอบครอบจุดแข็งนั้น

10. จุดแข็งในตัวตนนั้นสามารถส่งเสริมและปลูกฝังขึ้นได้จากสถาบันทางสังคมต่าง ๆ

คำนิยามของจุดแข็งในตัวตนในแต่ละข้อเป็นเครื่องมือในการช่วยทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นและแบ่งแยกจากสิ่งที่เป็นคุณสมบัติทางบวกแต่ไม่ใช่จุดแข็งในตัวตน ในส่วนถัดไปจึงเข้าสู่เนื้อหาสำคัญว่าจุดแข็งในตัวตนมีกี่ประเภทและสามารถจัดกลุ่มได้เป็นกลุ่มใดบ้าง

จุดแข็งกลุ่มที่ 1 ปัญญาและความรู้ (Wisdom and Knowledge)

 • ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) - การคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ และมีประโยชน์ทั้งในการมองโลกและการกระทำสิ่งต่างๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ทางศิลปะ
 • ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) - การสนใจในประสบการณ์ต่างๆ อย่างแท้จริง มองว่าประเด็นและเรื่องราวต่าง ๆ มีความน่าสนใจ ชื่นชอบการสำรวจและค้นหา
 • การเปิดกว้างทางความคิด (Open-mindedness) - การคิดไตร่ตรองรอบด้าน ไม่ด่วนตัดสินใจ สามารถปรับความคิดตามหลักฐานที่ปรากฏ และพิจารณาข้อมูลทุกด้านอย่างเที่ยงตรง
 • รักการเรียนรู้ (Love of learning) - การฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ ประเด็นใหม่ ๆ และความรู้ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะด้วยความชอบของตัวเองหรือการเรียนรู้ตามระบบ การรักในการเรียนรู้มีความหมายใกล้กับความอยากรู้อยากเห็น แต่แตกต่างกันที่นิสัยที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองอย่างเป็นระบบ
 • การให้มุมมอง (Perspective) - การให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดแก่ผู้อื่น มีวิธีมองโลกที่สร้างความหมายให้กับตนเองและผู้อื่น

จุดแข็งกลุ่มที่ 2 ความกล้า (Courage) - จุดแข็งทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เจตนารมณ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย แม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคไม่ว่าจะภายในหรือภายนอก

 • ความกล้าลงมือทำ (Bravery) - ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค ความท้าทาย ความยากลำบาก หรือความเจ็บปวด กล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะมีเสียงคัดค้าน ยึดมั่นในความเชื่อมั่นแม้ไม่เป็นไปตามสิ่งที่คนอื่นคิด รวมถึงความกล้าหาญทางกายภาพด้วย
 • ความมุ่งมั่น (Persistence) - การทำสิ่งที่เริ่มต้นให้เสร็จ อดทนต่ออุปสรรค และมีความสุขกับการทำงานจนสำเร็จ
 • ความซื่อสัตย์ (Integrity) - การพูดความจริง แต่โดยกว้างกว่านั้นหมายถึงการแสดงออกอย่างจริงใจ และการกระทำอย่างจริงจัง ไม่เสแสร้ง รับผิดชอบต่อความรู้สึกและการกระทำของตนเอง
 • พลังชีวิต (Vitality): การใช้ชีวิตอย่างมีพลังและความตื่นเต้น ไม่ทำอะไรแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ หรือขาดความตั้งใจ ใช้ชีวิตเหมือนเป็นการผจญภัย รู้สึกมีชีวิตชีวาและกระฉับกระเฉง

3. มนุษยสัมพันธ์ (Humanity) - จุดแข็งด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น

 • ความรัก (Love) - การให้คุณค่ากับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ที่มีการแบ่งปันและดูแลซึ่งกันและกัน มีความสนิทสนมกับผู้อื่น
 • ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (Kindness): การทำคุณประโยชน์และความดีให้ผู้อื่น ช่วยเหลือและดูแลบุคคลอื่น
 • ความฉลาดทางสังคม (Social intelligence): การรับรู้ถึงแรงจูงใจและความรู้สึกของทั้งผู้อื่นและตนเอง รู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคมที่แตกต่างกันไป รู้ถึงสาเหตุที่ทำให้คนอื่นคิดแบบนั้น

4. ความยุติธรรม (Justice) - จุดแข็งด้านที่เกี่ยวข้องกับสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขภาวะที่ดีในสังคม

 • การเป็นพลเมืองที่ดี (Citizenship): การทำงานร่วมกับผู้อื่นในกลุ่มหรือทีมได้อย่างราบรื่น มีความภักดีต่อกลุ่ม เสียสละเพื่อส่วนรวม
 • ความเป็นธรรม (Fairness): การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักของความเป็นธรรม และความยุติธรรม ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวส่งผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้อื่น ให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียม
 • ภาวะผู้นำ (Leadership): การส่งเสริมให้กลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิกทำงานจนสำเร็จ ขณะเดียวกันก็รักษาความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม การจัดกิจกรรมกลุ่มและดูแลให้กิจกรรมเหล่านั้นดำเนินไป

5. การควบคุมตน (Temperance) - จุดแข็งที่ช่วยป้องกันอะไรที่มากเกินพอดี

 • การให้อภัยและความเมตตา (Forgiveness and mercy): การให้อภัยผู้ที่ทำผิด ยอมรับข้อบกพร่องของผู้อื่น ให้โอกาสครั้งที่สองแก่ผู้อื่น ไม่ใช่การแก้แค้น
 • ความถ่อมตน (Humility / Modesty): การปล่อยให้ความสำเร็จของตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์ ไม่แสวงหาชื่อเสียงหรือการจับจ้อง ไม่มองว่าตนเองพิเศษกว่าคนอื่น
 • ความรอบคอบ (Prudence): การรอบคอบในการตัดสินใจ ไม่เสี่ยงโดยไม่จำเป็น ไม่พูดหรือทำอะไรที่อาจทำให้เสียใจในภายหลัง
 • การกำกับตนเอง (Self-regulation): การควบคุมความรู้สึกและการกระทำ มีวินัย ควบคุมความต้องการและอารมณ์ของตนเอง

6. การก้าวข้ามตัวตน (Transcendence) - จุดแข็งที่สร้างความเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งอันกว้างใหญ่ และมอบความหมาย

 • การชื่นชมในความงาม (Appreciation of beauty and excellence): การสังเกตและชื่นชมความงาม ความยอดเยี่ยม หรือการแสดงออกอย่างมีความหมายในด้านต่าง ๆ ของชีวิต ตั้งแต่ธรรมชาติไปจนถึงศิลปะ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน
 • ความยินดี (Gratitude): การรับรู้และรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้น เข้าใจอย่างลึกซึ้งในความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นและแสดงความขอบคุณต่อสิ่งนั้น
 • ความหวัง (Hope): การคาดหวังสิ่งที่ดีในอนาคต และลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เชื่อว่าอนาคตที่ดีเป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้
 • อารมณ์ขัน (Humor): ชอบหัวเราะ หยอกล้อและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อื่น มองโลกในแง่ดี ชอบเล่าและชอบฟังเรื่องตลก
 • จิตวิญญาณ (Spirituality): การมีความเชื่อมั่นที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับเป้าหมายอันสูงส่งและความหมายของจักรวาล รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนในภาพรวมที่ใหญ่กว่า มีความเชื่อเกี่ยวกับความหมายของชีวิตที่ชี้นำการกระทำและมอบความสบายใจ

จุดแข็งในตัวตนสามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตการทำงานของคุณได้  อย่างเช่น การใช้ความคิดบวกของคุณเพื่อรับมือกับอุปสรรคด้วยทัศนคติที่ดี ใช้ทักษะการทำงานเป็นทีมเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในโครงการต่าง ๆ หรือใช้ความซื่อสัตย์ของคุณเพื่อสร้างความเชื่อถือกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า การเข้าใจจุดแข็งของคุณไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณหางานที่สอดคล้องกับพรสวรรค์ตามธรรมชาติเท่านั้น  แต่ยังช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในบทบาทหน้าที่ สร้างอาชีพที่เติมเต็มชีวิตของคุณ และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ผู้เขียน

MindAnalytica Team

MindAnalytica Team

เรื่องที่คุณอาจสนใจ