Because what's inside matters

แพลตฟอร์มที่รวบรวมทุกการประเมินทางจิตวิทยา สําหรับการคัดสรรบุคลากรไว้ในแหล่งเดียว

เพื่อทำแบบทดสอบฟรี
Mind Analytica CPM

ภาวะผู้นำ | ทีมเวิร์ค | ความเข้ากัน

EXCEL SOLUTION

ทำแบบทดสอบฟรี
โซลูชันสมรรถนะการบริหารและภาวะผู้นําประสิทธิภาพ (Executive Competencies & Leadership Solution) หรือ เอ็กเซล (EXCEL) ได้รับการออกแบบ โดย MindAnalytica เพือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการประเมินผู้สมัครตําแหน่งบริหารตั้งแต่พฤติกรรมการทํางานลึกลงไปถึงสมรรถนะ ค่านิยม บุคลิกภาพส่วนที่สะท้อนระดับภาวะผู้นํา และความเข้ากัน ของผู้สมัครและองค์กร
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน EXCEL
EXCEL SOLUTION

บริการสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

รู้จักตนเองผ่าน
แบบประเมินทางจิตวิทยา

ประเมินทางจิตวิทยาแบบ
มีค่าใช้จ่ายเพื่อรับใบรับรอง

สังเกตความเปลี่ยนแปลงภาย
ในตนเองผ่าน Profile ของคุณ

สร้าง Resume จาก
แบบทดสอบที่คุณได้ประเมินไป

รับการติดต่อจากบริษัท
ที่สนใจใน Resume ของคุณ

บริการสำหรับองค์กรภาครัฐ เอกชน และ SME

รู้จักตนเองผ่าน
แบบประเมินทางจิตวิทยา

ประเมินทางจิตวิทยาแบบ
มีค่าใช้จ่ายเพื่อรับใบรับรอง

การปรึกษาและวิจัย
ด้านการคัดเลือกบุคลากร

เทรนนิ่งการใช้แบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาสำหรับพนักงาน

สร้างแบบทดสอบเฉพาะ
สำหรับองค์กรคุณ

บริการคัดสรรบุคลากรด้วย
ฐานข้อมูลของ Mind Analytica

รับทําวิจัยทางด้านจิตวิทยา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

About Us 1

เกี่ยวกับเรา Mind Analytica

MindAnalytica ได้รับการก่อตั้งขึ้นบนอุดมการณ์ที่จะช่วยบุคคลหางานที่เหมาะสมกับตนมากที่สุด เพื่อทําตามอุดมการณ์ดังกล่าวเป้าหมายของเราจึงเป็นการสร้างแบบทดสอบโปรไฟล์ทางจิตวิทยา ที่ได้มาตรฐาน อันได้แก่ การประเมินความสามารถทางปัญญา บุคลิกภาพ แรงจูงใจ และความสามารถด้านอื่น อีกมากมาย ด้วยบริการที่เรามอบให้ โปรไฟล์ทางจิตวิทยาจะผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนผ่านระเบียบวิธีการทางสถิติ เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้แสดงออกศักยภาพภายในอย่างแท้จริง รวบรวมไว้ในประวัติ ของผู้สมัคร และสร้างโอกาสในการได้พูดคุยถึงโปรไฟล์ทางจิตวิทยาของตัวคุณระหว่างการสัมภาษณ์งาน

การบริการทีเราสามารถมอบให้กับลูกค้าองค์กรเอกชนหรือหน่วยงานรัฐเพือช่วยสนับสนุน การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การให้คําปรึกษาด้านกลยุทธ์ในการคัดสรรบุคลากรและ กระบวนการคัดเลือกผ่านฐานข้อมูลโปรไฟล์ผู้สมัครของเรา เรายังนําเสนอบริการด้านการประเมินบุคคล ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานสําหรับการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพมนุษย์

About Us 2
About Us 3

MindAnalytica มีประสบการณ์ด้านการทดสอบและประเมินตั Eงแต่ก่อนการก่อตั้ง บริษัท ดร. สันทัด พรประเสริฐมานิตย์ ผู้ก่อตั้ง ซึ่งได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจาก University of Kansas และ ทุน post-doctoral fellowship จาก Texas Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังได้ร่วมงาน ในฐานะที่ปรึกษาด้านการประเมินในหน่วยงานระดับชาติในหลายภาคส่วน ได้แก่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธนาคารกสิกรไทย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จากความร่วมมือในอดีตลูกค้าของเราจะได้รับ ประโยชน์อย่างสูงสุดจากบริการให้คําปรึกษาทางสถิติ และการประเมินระดับแนวหน้าของโลก

Mind Analytica Team

 • ดร. สันทัด พรประเสริฐมานิต

  ดร. สันทัด พรประเสริฐมานิต

  Founder
  and General Manager

  Ph.D. & Postdoc สาขา Quantitative Psychology จาก University of Kansas และอาจารย์พิเศษที่คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผลงานที่โดดเด่นงานวิจัยทางสถิติประยุกต์ในจิตวิทยา

 • ณัฐพัชร์ สิมะรังสฤษฎิ์

  ณัฐพัชร์ สิมะรังสฤษฎิ์

  Co-founder,
  Research and Data Manager

  ศศ.ม. จิตวิทยาสังคม และ วท.บ.จิตวิทยา กำลังศึกษาปริญญาเอก ด้านการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์ ผลงานที๋โดดเด่น งานวิจัยด้านจิตวิทยาสังคม

 • ธิติ พรโกศลสิริเลิศ

  Co-founder,
  Research and Brand Manager

  นศ.ม. นิเทศศาตร์ และ วท.บ. จิตวิทยาผลงานที่โดดเด่นงานวิจัยด้านสุขภาพจิตในวัยรุ่นและกำลังให้ความสนใจ Neuropsychology

สมัครสมาชิก
เพื่อเริ่มต้นการประเมิน

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม?

ติดต่อเราผ่านช่องทางนี้เลย

หรือส่งข้อความหาเรา

capt
block