Mind Analytica

Circumplex Personality Model (Free Version)

Circumplex Personality Model (Free Version)

มาตรวัดบุคลิกภาพ 9 คุณลักษณะ

วัดบุคลิกภาพ เพื่อบ่งบอกลักษณะการใช้ชีวิต การทำงานและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างของคุณ
18 ปีขึ้นไป
10 นาที